Súťaž pre stredné školy RobohranieSS_2019.jpg

Súťažné disciplíny

1. SUMO

Súťažné tímy si na súťaž prinesú hotového naprogramovaného robota zo stavebnice Lego Mindstorms Education EV3/NXT.

Úloha: zostaviť a naprogramovať robota tak, aby samostatne, bez ovládania vytlačil svojho súpera z kruhového ringu a on zostal v ringu.

Podmienky pre konštrukciu robota

Na konštrukciu jedného robota je možné použiť diely len z jednej stavebnice podľa vlastného výberu:
EV3: 45544 základná súprava + 45560 doplnková súprava alebo
NXT: 9797 základná súprava + 9648 doplnková súprava + gyroskop.

Nie je dovolené použitie ďalších konštrukčných dielov, lepidiel, viazacích či spojovacích prvkov.
Maximálny pôdorys robota: 20 x 20 cm. Výška je bez obmedzenia. Maximálna hmotnosť robota je do 1,5 kg.
Robot po zahájení súboja môže meniť rozmery a tvar, môže sa otáčať a preklápať. Robot sa nesmie rozdeliť.

Ring

Ring je kruhová doska s priemerom 0,90 m a s hrúbkou 18 mm. Na okraji je 30 mm široká čierna čiara, vnútro kruhu je biele. Čiara je súčasťou ringu. V kruhu je žltou farbou vyznačená štartovacia plocha pre počiatočné umiestnenie robotov a stred ringu. Povrch ringu je matný a neobsahuje predely a vyvýšeniny, ktoré by mohli ovplyvniť pohyb robota.
ring

Ďakujeme Vývojovým dielňam a laboratóriám na TUZVO za výrobu ringu
a Ing. Emilovi Škultétymu za jeho finálnu úpravu

Priebeh súťaže

Prvá časť súťaže bude prebiehať v skupinách, za ňou budú nasledovať vyraďovacie zápasy. Počet skupín a počet tímov v jednotlivých skupinách bude závisieť od počtu súťažiacich tímov. Zaradenie súťažiacich do skupín prebehne žrebovaním, ako aj určenie ich poradového čísla v skupine.

Zápas

Zápas pozostáva z jedného, alebo viacerých súbojov. Pred každým zápasom prebehne kontrola váhy a rozmerov robotov. Pri prekročení limitov bude súťažnému tímu raz poskytnutá možnosť nápravy na 3 minúty. Pri opakovanom nedodržaní podmienok bude robot diskvalifikovaný. Začiatok každého súboja bude odštartovaný rozhodcom. Spustiť robota môže len jeden člen tímu. Doba trvania súboja je 90 sekúnd, alebo čas potrebný na vytlačenie súpera z ringu, alebo diskvalifikácia. Robot prehrá aj ak sám opustí ring.
V ringu súťaží vždy dvojica robotov. Hod hracou kockou rozhodne, kto si umiestni robota ako prvý (hodí vyššie číslo). Pred začatím súboja sú roboty položené v protiľahlých vyznačených obdĺžnikoch, chrbtom k súperovi, teda k stredu hracej plochy. Robot umiestnený do štartovacej pozície nesmie žiadnou svojou časťou presahovať štartovaciu plochu 20 x 20 cm.
Po odštartovaní súboja rozhodcom jeden člen tímu spustí robota. Robot počas 5 sekúnd nesmie vykonávať žiadny pohyb (v tomto čase sa člen tímu, ktorý spustil robota vzdiali od ringu za vyznačený priestor), robot môže vydávať len zvukové a svetelné signály. Po uplynutí 5 sekúnd robot nikdy nemôže vyraziť priamo k súperovi. Musí sa buď pootočiť, alebo vyraziť opačným smerom. Ovládanie robota hlasom, cez bluetooth, alebo inými komunikačnými kanálmi nie je dovolené.
Pri nedodržaní podmienok sa súboj preruší a jeho štart sa zopakuje. Ak nebudú dodržané podmienky opakovane, robot bude diskvalifikovaný.
Následne sa robot snaží vytlačiť súpera mimo ringu. Ak sa jeden z robotov dotkne, akoukoľvek svojou časťou, plochy mimo ringu prehráva.
Ak z robota odpadne malá časť konštrukcie a bude schopný v súboji pokračovať, nie je to ešte dôvodom na diskvalifikáciu. Vytlačenie odpadnutých dielov z ringu sa nepovažuje za prehru poškodeného robota. Rozhodca súťaže má v akejkoľvek spornej situácii výhradné právo rozhodnúť.
Medzi jednotlivými kolami je povolené robota len mierne upraviť.
Roboty musia byť aktívne (robot nesmie stáť na mieste, alebo sa točiť na mieste donekonečna).
Stratégia nesmie byť založená na úmyselnom poškodzovaní, ale vytlačení z ringu.

Súťaž v skupinách

V skupinách bude zápasiť každý s každým podľa vopred zverejneného rozpisu. Zápas v skupine bude pozostávať z jedného súboja medzi robotmi. Čas medzi zápasmi môže byť využitý na úpravu robota. Po vyzvaní na zápas sa musí robot dostaviť do 1 minúty, ináč je diskvalifikovaný.
Na základe umiestnenia v skupine budú tímy postupovať do vyraďovacích zápasov. Počet postupujúcich do vyraďovacích zápasov bude závisieť od počtu skupín a tímov v skupine.
Ak bude počet súťažiacich tímov 6 a menej, súťaž bude prebiehať bez vyraďovacích bojov, teda iba v skupine a konečné poradie sa stanoví na základe umiestnenia v skupine. V tomto špeciálnom prípade bude zápas v skupine pozostávať z troch súbojov.

Vyraďovacie zápasy

Na základe poradia v skupinách bude súťaž pokračovať vyraďovacím spôsobom. Každý zápas bude pozostávať z dvoch súbojov medzi robotmi. Medzi jednotlivými súbojmi bude oddychový čas 1 minútu. Ak po dvoch súbojoch nebude rozhodnuté, bude sa hrať tretí súboj s časom trvania 2 minúty. Víťaz zápasu postupuje. Ak sa nerozhodne ani v treťom súboji zápasu, postupujúceho určí hod kockou (vyhrá vyššie číslo).
Ak má ten istý robot podľa rozpisu dva zápasy za sebou má nárok na 2-minútovú prestávku.

Bodovanie súbojov

1. Víťazstvo – 3 body (robot vytlačí súperiaceho robota a sám zostane v ringu).
2. Víťazstvo – 2 body (robot vytlačí súperiaceho robota a následne opustí ring).
3. Remíza – 1 bod (počas časového intervalu nenastalo rozhodnutie – obaja roboti sú v ringu).
4. Prehra – 0 bodov (robot bol vytlačený z ringu).

Ak je diskvalifikovaný jeden súper, tak prehral a víťaz má 3 body, ak obidvaja, tak je remíza. Pri závažnom a úmyselnom porušení pravidiel môže byť robot diskvalifikovaný z celej súťaže. Skončí v skupine na poslednom mieste.

Poradie v skupine

1. Celkový počet bodov.
2. Väčší počet 3 bodových víťazstiev.
3. Celkovo väčší počet víťazstiev.
4. Hod hracou kockou (vyhrá vyššie číslo).

60 minút pred začiatkom súťaže si budú môcť súťažiaci testovať robota.
Pri riešení úlohy je možné použiť akýkoľvek programovací jazyk.
Organizátor súťaže má právo overiť si autorstvo programu v robotovi formou otázok k jeho funkcionalite. Ak ani jeden člen tímu nebude vedieť odpovedať na otázky týkajúce sa funkcie programu, súťažný tím môže byť diskvalifikovaný. Účastníci na požiadanie musia umožniť organizátorom nahliadnuť do kódu programu za účelom overenia si, či zodpovedá pravidlám súťaže.

Počet súťažných tímov

Každý súťažný tím sa môže súťaže zúčastniť iba s jedným robotom. Z jednej školy sa do súťaže môžu prihlásiť maximálne 2 súťažné tímy. Maximálny počet súťažných tímov je 24. Do súťaže budú zaradené tímy podľa poradia ich prihlásenia do súťaže. Po prekročení maximálneho počtu prihlásených, ďalšie tímy budú zaradené do súťaže ako náhradníci, o čom budú vyrozumené. Náhradník sa môže zúčastniť súťaže iba v prípade neúčasti riadne prihláseného a do súťaže zaradeného tímu.

Bezpečnosť

Roboty nesmú byť nebezpečné pre okolie a hraciu plochu, je zakázané úmyselne poškodiť súperovho robota. Je zakázané používať magnety, horiace a lepkavé látky. Robot nesmie nič hádzať a strieľať. Robot nesmie znemožniť pohyb súpera.

2. Reklama

Krátke video alebo výstižná fotografia, ktorá zachytáva Vášho robota a ľubovoľný výrobok alebo aktivitu niektorého sponzora našej akcie.
Porota hodnotí originalitu, vtipnosť a aktuálnosť reklamy.
Táto súťažná disciplína je nepovinná.

Prihlásenie súťažných tímov

do 18.1.2019

Z jednej školy sa môžu do súťaže prihlásiť max. 2 súťažné tímy.

Prihlášky posielajte mailom na pivarciova@tuzvo.sk

V prihláške je potrebné uviesť:
  • Názov školy
  • Adresa školy
  • Meno robota (nepovinné)
  • Meno tímu (nepovinné)
  • Mená + vek členov tímu
  • Meno a kontakt na pedagogický dozor
  • Zapojenie do súťažnej disciplíny "Reklama": áno/nie

Bližšie informácie

doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.
Tel: 045 5206 477, 0903 140 405
e-mail: pivarciova@tuzvo.sk

Kde nás nájdete

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
Študentská ulica 26, Zvolen
Miestnosť: F123a
mapa
Vytvorila doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. v rámci riešenia projektu KEGA 003TU Z-4/2016
Návrh šablóny: Ing. Stanislav Kotšmíd, PhD.
Počet prístupov od 1.12.2016: