Publikačné výstupyPublikácie

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1)
ACB Elena Pivarčiová: Programovanie robotov. 2018. 180 s.
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (1)
ADC Elena Pivarčiová, Pavol Božek, Yuri Turygin, Ivan Zajačko, Aleksey Shchenyatsky, Štefan Václav, Miroslav Císar, Boris Gemela: Analysis of control and correction options of mobile robot trajectory by an inertial navigation system. International Journal of Advanced Robotic Systems, January-February 2018: 1–15, DOI: 10.1177/1729881418755165 ISSN 1729-8814, Online ISSN: 1729-8814. (CCC, Scopus, WoS)
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (1)
ADD Elena Pivarčiová, Daynier Rolando Delgado Sobrino, Yury Rafailovich Nikitin, Radovan Holubek, Roman Ružarovský: Measuring and Evaluating the Differences of Compared Images for a Correct Car Silhouette Categorization using Integral Transforms. Measurement Science Review, 18, (2018), No. 4, 168-174, DOI: 10.1515/msr-2018-0024 ISSN 1335-8871 (CCC, WoS)
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (7)
ADM Peter Koleda; Mária Hrčková; Miroslav Adamík: Identification of pendulum oscillation parameters using MEMS accelerometer. MM science journal, Česká republika, október 2016, s. 1134-1140. ISSN 1803-1269. DOI:10.17973 (indexované v Scopus) ADM Elena Pivarčiová; Tibor Csongrády: Tracer robot with a proportional control. MM science journal, Česká republika, november 2016, s. 1277-1286. ISSN 1803-1269. DOI: 10.17973/MMSJ.2016_11_201690 (indexované v Scopus)

ADM Mohammad Emal Qazizada, Elena Pivarčiová: Axial flow pump characteristics and reliability analyses at different frequency rotation. Manufacturing Technology 17(4), 2017, pp. 555–561, ISSN 1213–2489. (indexované v Scopus)

ADM Emil Škultéty, Elena Pivarčiová, Ladislav Karrach: The comparing of the selected temperature sensors compatible with the Arduino platform. Management Systems in Production Engineering 2018, Volume 26, Issue 3, pp. 168-171 DOI 10.1515/mspe-2018-0027 (Scopus, WoS)

ADM Ladislav Karrach, Elena Pivarčiová: Options to use data matrix codes in production engineering. Management Systems in Production Engineering 2018, Volume 26, Issue 4, pp. 231-236 DOI 10.1515/mspe-2018-0038, e-ISSN 2450-5781 (Scopus, WoS)

ADM Elena Pivarčiová, Ladislav Karrach, Zuzana Tučková: Optimization of manipulation logistics using data matrix codes. Advances in Science and Technology Research Journal Vol. 12 (3), 2018, pp. 173–180, DOI: 10.12913/22998624/94961 (WoS)

ADM Elena Pivarčiova, Mohammad Emal Qazizada: Heat Transfer and Global Energy Balance in a Plate Heat Exchanger. Manufacturing technology. December 2018, Vol. 18, No. 6, ISSN 1213-2489, p. 992–1000. (Scopus)
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (2 + 2 v tlači)
ADN Ladislav Karrach, Elena Pivarčiová, Yury Rafailovich Nikitin: Comparing the impact of different cameras and image resolution to recognize the data matrix codes. Journal of Electrical Engineering, Vol 69 (2018), NO4, 286–292 DOI: 10.2478/jee-2018–0040, Print (till 2015) ISSN 1335-3632, On-line ISSN 1339-309Xc 2018 FEI STU (Scopus, WOS)

ADN Mohammad Emal Qazizada, Elena Pivarčiová: Reliability of parallel and serial centrifugal pumps for dewatering in mining process. Acta Montanistica Slovaca, Volume 23 (2018), number 2, 141-152, ISSN 1335-1788 (Scopus,WOS)

ADN Emil Škultéty, Elena Pivarčiová, Ladislav Karrach: Design of an inertial measuring unit for control of robotic devices. Novel Trends in Production Devices and Systems V. (v tlači)

ADN Kseniia Domnina, Elena Pivarčiová: Mathematical model for improvement of concrete quality. Novel Trends in Production Devices and Systems V. (v tlači)
AGJ Úžitkový vzor/Dizajn (3)
AGJ Elena Pivarčiová, Tibor Csongrády, Nikita Leško: Zariadenie na riadenie cúvania jazdnej súpravy s prívesom/návesom. Úžitkový vzor číslo: 8101. Vestník UVP SR č. 06/2018

AGJ Elena Pivarčiová; Stanislav Kvočka: Logo ROBOHRANIE. Dizajn: 28401

AGJ Elena Pivarčiová; Stanislav Kvočka: Logo - RoboHranie, popularizácia robotiky na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky. Dizajn: 28475.
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (2)
ADE Mohammad Emal Qazizada; Elena Pivarčiová; Witold Bialy: Comparison of Gear and Peripheral pumps performance, evaluation of their reliability at operation region, International Journal of Safety Science, 1(2), 2017, p. 40-45. DOI: 10.24900/ijss/01024045.2017.0601. ISSN 2371-6320

ADE Mohammad Emal Qazizada; Elena Pivarčiová: Overall Energy Balance and Heat Transfer in a Shell and Tube Heat Exchanger. International Journal of Industrial Electronics and Electrical Engineering, Volume 6, Issue 4, Apr, 2018, pp. 48–55, ISSN(p): 2347-6982, ISSN(e): 2349-204X
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (6)
ADF Emil Škultéty, Elena Pivarčiová: Overenie presnosti merania vzdialenosti pomocou ultrazvukového snímača HC-SR04. Acta Facultatis Technicae XXII, 2017 (2): 121–129, ISSN 1336-4472

ADF Romuald Mozdík, Emil Škultéty, Ľubomír Naščák: Analýza mikropočítača arduino mega 2560 ako a/d prevodníka na meranie polohy pre obrábacie CNC stroje. Acta Facultatis Technicae XXII, 2017 (1): 19-28, ISSN 1336-4472

ADF Mária Hrčková, Pavol Koleda, Marek Kassai: Reverzné inžinierstvo a jeho aplikácia pri analýze pracovného nástroja. Acta Facultatis Technicae XXII, 2017 (2): 17-28, ISSN 1336-4472

ADF Ladislav Karrach, Elena Pivarčiová: Lokalizácia data matrix kódov vypálených laserom na povrchu kovových nástrojov. Acta Facultatis Technicae XXII, 2017 (2): 29–38, ISSN 1336-4472

ADF Ľubomír Naščák, Peter Koleda: Model rýchlostného a polohového servosystému s asynchrónnym motorom. Acta Facultatis Technicae XXII, 2017 (2): 39–45, ISSN 1336-4472

ADF Mohammad Emal Qazizada; Sher Shah Amarkhail; Elena Pivarčiová: Maintain the level and flow of water system in a tank using PID controller. Acta Facultatis Technicae, XXIII, 2018 (1): 45–55
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (4)
AFC Emil Škultéty; Elena Pivarčiová: Využitie MEMS snímačov pre identifikáciu uhlov. In: ERIN 2017: 11th International Conference for Young Researchers and PhD students. Usti nad Labem | Czech Republic, 17.-18.5.2017, s. 125–133. ISBN: 978-80-7561-056-0

AFC Mohammad Emal Qazizada; Elena Pivarčiová; Witold Bialy: Centrifugal pump characteristics computation and reliability evaluation at variable speed driven. ICCT: Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology, Mikulov 2017, s. 72–77. ISBN: 978-80-86238-65-4 (Print), ISBN: 978-80-86238-62-3 (Online), ISSN 2336-811X (Print), ISSN 2336-8128 (Online)

AFC Elena Pivarčiová; Mohammad Emal Qazizada: Applications of process control system with (SCADA) and PID controller. 978-1-5386-4759-2/18/$31.00 ©2018 IEEE, 12th International conference Elektro 2018, Mikulov Czech republic IEEE. Part number: CFP1848S-USB, ISBN: 978-1-5386-4758-5 (Scopus)

AFC Ladislav Karrach; Elena Pivarčiová: The analyse of the various methods for location of Data Matrix codes in images. 978-1-5386-4759-2/18/$31.00 ©2018 IEEE, 12th International conference Elektro 2018, Mikulov Czech republic IEEE. Part number: CFP1848S-USB, ISBN: 978-1-5386-4758-5 (Scopus)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (2)
AFD Mohammad Emal Qazizada; Elena Pivarčiová: Mobile robot controlling possibilities of inertial navigation system. Procedia Engineering, Volume 149, 2016, Pages 404–413. ISSN 1877-7058 DOI: 10.1016/j.proeng.2016.06.685 (indexované v Scopus, Web of Science)

AFD Mohammad Emal Qazizada; Elena Pivarčiová: The reliability analyses of gear and centrifugal pumps at different rotational speeds. Experimental stress analysis 2017: 55th International Scientific Conference, Technical University of Košice – Faculty of Mechanical Engineering, Czech Society for Mechanics, May 30th - June 1st, 2017, Nový Smokovec, Slovakia, s. 91-97. ISBN 978-80-553-3167-6 (printed, Book of Extended Abstracts), ISBN 978-80-553-3166-9 (electronic, CD-ROM, Full Text of Papers) (indexované v Scopus)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (5)
AFH Qazizada, Sher Shah Amarkhail, Elena Pivarčiová: Using PID controller to maintain the level and flow of water in a tank / Mohammad Emal. In: Manufacturing and automation technology = Výrobná a automatizačná technika: book of abstracts: International scientific conference: September 20– 21, 2017. Technical University in Zvolen, 2017. ISBN 978-80-228-2994-6. S. 11–12 [CD-ROM].

AFH Mária Hrčková, Pavol Koleda, Marek Kassai: Application of reverse engineering procedures for the evaluation of selected characteristics of object. In: Manufacturing and automation technology = Výrobná a automatizačná technika: book of abstracts: International scientific conference: September 20– 21, 2017. Technical University in Zvolen, 2017. ISBN 978-80-228-2994-6. S. 13 [CD-ROM].

AFH Ladislav Karrach, Elena Pivarčiová: Data matrix code location in images acquired by camera. In: Manufacturing and automation technology = Výrobná a automatizačná technika: book of abstracts: International scientific conference: September 20– 21, 2017. Technical University in Zvolen, 2017. ISBN 978-80-228-2994-6. S. 15 [CD-ROM].

AFH Ľubomír Naščák, Peter Koleda: Speed and position servosystem with asynchronous motor. In: Manufacturing and automation technology = Výrobná a automatizačná technika: book of abstracts: International scientific conference: September 20– 21, 2017. Technical University in Zvolen, 2017. ISBN 978-80-228-2994-6. S. 22 [CD-ROM].

AFH Emil Škultéty, Elena Pivarčiová: Safety features in production engineering. In: Manufacturing and automation technology = Výrobná a automatizačná technika: book of abstracts: International scientific conference: September 20– 21, 2017. Technical University in Zvolen, 2017. ISBN 978-80-228-2994-6. S. 34 [CD-ROM].
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (2)
BDF Pavol Koleda; Elena Pivarčiová: Motivácia pre študentov technických odborov. ATP Journal: priemyselná automatizácia a informatika, roč. XXIV, č. 1/2017, s. 50–51. ISSN 1335–2237

BDF Elena Pivarčiová: Záujem o robotiku bez rozdielu veku. AI magazine automotive industry, 10. ročník 6/2017, s. 64–65. ISSN 1337–7612. Dostupné on-line: http://www.leaderpress.sk/sk/images/stories/archiv_cisel/Flash47/ai_06_2017.pdf
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (19)
GII Pavol Koleda: Trenčiansky robotický deň 2016. TUZVO časopis Technickej univerzity vo Zvolene, roč. XXIV, č. 2/2016, s. 14

GII Veronika Ľuptáčiková; Emil Škultéty: ROBOHRANIE: zábava a súťaže s robotmi. TUZVO časopis Technickej univerzity vo Zvolene, roč. XXIV, č. 3/2016, s. 14

GII Veronika Ľuptáčiková; Emil Škultéty: Zábava + súťaže s robotmi = Robohranie. skolskyservis.teraz.sk, 2016. Dostupné on-line: http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/robohranie-2016-vo-zvolene/28318-clanok.html

GII Peter Koleda; Elena Pivarčiová: Robohranie – proFEVT. Štiavnické noviny, roč. XXVII, č. 43/2016, s. 6

GII Elena Pivarčiová; Jaroslav Matej: Robohranie proFEVT: Popularizácia robotiky na FEVT. TUZVO časopis Technickej univerzity vo Zvolene, roč. XXIV, č. 4/2016, s. 45-46

GII Pavol Koleda: Pozvánka: Robohranie 2017 – zábava a súťaže s robotmi. Fandom.sk 2016. Dostupné on-line: http://www.fandom.sk/clanok/pozvanka-robohranie-2017-zabava-a-sutaze-s-robotmi

GII Elena Pivarčiová: Robohranie 2017: súťaž robotov. ZV-podujazia.com 2017. Dostupné on-line: https://zv-podujatia.com/2017/01/30/robohranie-2017-sutaz-robotov

GII Elena Pivarčiová: Robohranie: zábava a súťaže s robotmi za dobré vysvedčenie. ZV-podujazia.com 2017. Dostupné on-line: https://zv-podujatia.com/2017/02/02/robohranie-zabava-a-sutaze-s-robotmi-za-dobre-vysvedcenie/

GII Peter Koleda: RoboHranie 2017. Štiavnické noviny, roč. XXVIII, č. 4/2017, s. 5

GII Elena Pivarčiová: Reportáž: Robohranie 2017: súťaž robotov. Fandom.sk 2017. Dostupné on-line: https://www.fandom.sk/clanok/reportaz-robohranie-2017-sutaz-robotov

GII Elena Pivarčiová: Robohranie - zábava a súťaže s robotmi za dobré vysvedčenie. Fandom.sk 2017. Dostupné on-line: https://www.fandom.sk/clanok/robohranie-zabava-a-sutaze-s-robotmi-za-dobre-vysvedcenie

GII Elena Pivarčiová: Robohranie 2017: súťaž robotov. TUZVO časopis Technickej univerzity vo Zvolene, roč. XXV, č. 1/2017, s. 13

GII Veronika Ľuptáčiková; Emil Škultéty: Robotický deň v Trenčíne. TUZVO časopis Technickej univerzity vo Zvolene, roč. XXV, č. 1/2017, s. 14

GII Elena Pivarčiová: Robotika na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene. Zvolenské noviny III. roč., č. 5, 4.5.2017, s. 7, ISSN 1337–2408

GII Elena Pivarčiová: Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky získala priaznivcov robotov všetkých vekových kategórií. NášZvolen.sk 2017. Dostupné on-line: https://naszvolen.sme.sk/c/20539671/fakulta-environmentalnej-a-vyrobnej-techniky-ziskala-priaznivcov-robotov-vsetkych-vekovych-kategorii.html#axzz4hse6dKPE

GII Elena Pivarčiová: „RoboHranie – proFEVT“ Inovácia vzdelávania v oblasti algoritmizácie a programovania a popularizácia RObotiky na FEVT TUZVO. TUZVO časopis Technickej univerzity vo Zvolene, roč. XXV, č. 2/2017, s. 38

GII Peter Koleda: Súťaž RoboHranie 2018. Štiavnické noviny, roč. XXVIII, č. 40/2017, s. 11

GII Mária Hrčková: RoboHranie 2018: Musíte byť pri tom. Učiteľské noviny XII/2017, Ročník LXIV, s. 5. ISSN 0139-5769

GII Elena Pivarčiová: RoboHranie 2018: súťaž robotov na FEVT TUZVO. TUZVO časopis Technickej univerzity vo Zvolene, roč. XXVI, č. 1/2018, s. 17, ISSN 2453-8957. Dostupné on-line: http://profil.tuzvo.sk/uploads/hmail/files/casopis_1-2018_web(5).pdf

Dizertačné práce

Ing. Mohammad Emal Qazizada: Vplyv vybraných parametrov na spoľahlivosť odstredivých čerpadiel. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene. Vedúca práce: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. Dizeračná skúška: apríl 2017

Ing. Emil Škultéty: Analýza riadenia autonómneho robota s využitím inerciálneho navigačného systému. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene. Vedúca práce: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. Dizeračná skúška: máj 2018

Ing. Ladislav Karrach: Analýza možností automatického rozpoznávania textu v obrazoch, jeho ďalšieho spracovania a návrh validácie riešenia vo vybraných výrobných, skladových, distribučných a podobných procesoch. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene. Vedúca práce: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. Plánovaná dizeračná skúška: máj 2019

Diplomové práce

Bc. Emil Škultéty: Bezpečnostné prvky vo výrobnej technike. Diplomová práca. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene, 2016. Vedúca práce: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.

Bc. Slavomír Grúbel: Snímanie teploty kokily infračerveným snímačom s následným blokovaním cyklu výroby odliatku. Diplomová práca. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene, 2016. Vedúci práce: Ing. Peter Koleda, PhD.

Bc. Peter Pocklan: Návrh triediaceho zariadenia s využitím optického senzora farby. Diplomová práca. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene, 2016. Vedúci práce: Ing. Peter Koleda, PhD.

Bc. Michal Maruniak: Časovo optimálne riadenie polohy pomocou asynchrónneho motora. Diplomová práca. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene, 2016. Vedúci práce: doc. Ing. Ľubomír Naščák, CSc.

Bc. Jozef Salay: Dynamické vlastnosti riadeného asynchrónneho motora s dynamickou záťažou. Diplomová práca. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene, 2016. Vedúci práce: doc. Ing. Ľubomír Naščák, CSc.

Bc. Marek Žuffa: Regulácia teploty dvojkapacitnej hydraulickej sústavy. Diplomová práca. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene, 2016. Vedúci práce: doc. Ing. Ľubomír Naščák, CSc.

Bc. Milan Marcinek: Návrh univerzálneho trojosého polohovacieho zariadenia. Diplomová práca. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene, 2017. Vedúci práce: Ing. Pavol Koleda, PhD.

Bc. Michal Domik: Sledovanie tepelnej pohody v miestnosti s využitím robota Arduino. Diplomová práca. Študijný program: Ekotechnika, Technická univerzita vo Zvolene, 2017. Vedúca práce: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.

Bc. Pavel Šinko: Model druhotného spracovania odpadového materiálu 3D tlačiarne. Diplomová práca. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene, 2017. Vedúci práce: Ing. Pavol Koleda, PhD.

Bc. Matej Ziman: Programové vyhodnocovanie prevádzkových charakteristík motorového vozidla. Diplomová práca. Študijný program: Ekotechnika, Technická univerzita vo Zvolene, 2017. Vedúci práce: Ing. Pavol Koleda, PhD.

Branislav Miga: Návrh modelu leteckého simulátora. Výrobná technika a manažment výrobných procesov, Technická univerzita vo Zvolene, 2018. Diplomová práca. Vedúci práce: Ing. Pavol Koleda, PhD.

Bakalárske práce

Nikita Leško: Návrh elektronického asistenčného systému pre parkovanie prívesu/návesu. Bakalárska práca. Študijný program: Ekotechnika (Bc.), Technická univerzita vo Zvolene, 2016. Vedúca práce: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.

Martin Karvaš: Meranie tepelného odporu hliníkových chladičov. Bakalárska práca. Študijný program: Výrobná technika a manažment výrobných procesov, Technická univerzita vo Zvolene, 2016. Vedúci práce: doc. Ing. Ľubomír Naščák, CSc.

Ivan Baniari: Meranie polohy experimentálneho modelu CNC obrábacieho stroja. Bakalárska práca. Študijný program: Výrobná technika a manažment výrobných procesov, Technická univerzita vo Zvolene, 2016. Vedúci práce: Ing. Romuald Mozdík

Marko Vigláš: Analýza snímačov a senzorov aplikovaných v environmentálnej technike. Bakalárska práca. Študijný program: Ekotechnika, Technická univerzita vo Zvolene, 2016. Vedúci práce: Ing. Romuald Mozdík

Marek Marko: Aplikácia mikroprocesorového riadenia na model robotického manipulátora. Bakalárska práca. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene, 2017. Vedúca práce: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.

Marek Belianský: Riadenie obrábacích CNC strojov s využitím systémov Fanuc a Sinumerik. Bakalárska práca. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene, 2017. Vedúci práce: Ing. Romuald Mozdík

Adam Farbiak: Návrh a simulácia modelu robotického ramena. Bakalárska práca. Študijný program: Výrobná technika a manažment výrobných procesov, Technická univerzita vo Zvolene, 2017. Vedúca práce: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.

Patrik Srna: Návrh vzdialeného experimentu na ovládanie robota. Bakalárska práca. Študijný program: Výrobná technika a manažment výrobných procesov, Technická univerzita vo Zvolene, 2017. Vedúca práce: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.

Marek Kassai: Metódy reverzného inžinierstva v priemyselnej výrobe. Študijný program: Výrobná technika a manažment výrobných procesov, Technická univerzita vo Zvolene, 2017. Vedúca práce: Ing. Mária Hrčková, PhD.

Radoslav Gábor: Využitie komunikačných brán vo výrobnej technike. Výrobná technika a manažment výrobných procesov, Technická univerzita vo Zvolene, 2017. Vedúci práce: Ing. Peter Koleda, PhD.

Marek Machava : Využitie kvadrokoptéry na snímanie prostredia. Bakalárska práca. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene, 2018. Vedúca práce: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.

Áron Hortobágyi: Kamery a ich využitie v priemysle. Výrobná technika a manažment výrobných procesov, Technická univerzita vo Zvolene, 2018. Bakalárska práca. Vedúca práce: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.

Ján Maro: Ovládanie modelu robotického ramena pomocou gest. Výrobná technika a manažment výrobných procesov, Technická univerzita vo Zvolene, 2018. Bakalárska práca. Vedúca práce: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.

Veronika Ivanková: Vizuálna kontrola vybraných parametrov povrchu dreva vo výrobnom procese. Výrobná technika a manažment výrobných procesov, Technická univerzita vo Zvolene, 2018. Bakalárska práca. Vedúca práce: Ing. Mária Hrčková, PhD.

Andrej Škultéty: Analýza zmien farby dreva po vybraných procesoch spracovania. Technická univerzita vo Zvolene, 2018. Bakalárska práca. Vedúca práce: Ing. Mária Hrčková, PhD.

Ivan Schiffer: Programovanie frekvenčného meniča. Výrobná technika a manažment výrobných procesov, Technická univerzita vo Zvolene, 2018. Bakalárska práca. Vedúci práce: Ing. Peter Koleda, PhD.
Vytvorila doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. v rámci riešenia projektu KEGA 003TU Z-4/2016
Návrh šablóny: Ing. Stanislav Kotšmíd, PhD.
Počet prístupov od 1.12.2016: