Publikačné výstupyPublikácie

Elena Pivarčiová; Tibor Csongrády: Tracer robot with a proportional control. MM science journal, Česká republika, november 2016, s. 1277-1286. ISSN 1803-1269. DOI: 10.17973/MMSJ.2016_11_201690 (indexované v Scopus)

Peter Koleda; Mária Hrčková; Miroslav Adamík: Identification of pendulum oscillation parameters using MEMS accelerometer. MM science journal, Česká republika, október 2016, s. 1134--1140. ISSN 1803-1269. DOI:10.17973 (indexované v Scopus)

Mohammad Emal Qazizada; Elena Pivarčiová: Mobile robot controlling possibilities of inertial navigation system. Procedia Engineering, Volume 149, 2016, Pages 404–413. ISSN 1877-7058 DOI: 10.1016/j.proeng.2016.06.685 (indexované v Scopus, Web of Science)

Emil Škultéty; Elena Pivarčiová: Využitie MEMS snímačov pre identifikáciu uhlov. In: ERIN 2017: 11th International Conference for Young Researchers and PhD students. Usti nad Labem | Czech Republic, 17.-18.5.2017, s. 125–133. ISBN: 978-80-7561-056-0

Pavol Koleda: Trenčiansky robotický deň 2016. TUZVO časopis Technickej univerzity vo Zvolene, roč. XXIV, č. 2/2016, s. 14

Veronika Ľuptáčiková; Emil Škultéty: ROBOHRANIE: zábava a súťaže s robotmi. TUZVO časopis Technickej univerzity vo Zvolene, roč. XXIV, č. 3/2016, s. 14

Peter Koleda; Elena Pivarčiová: Robohranie – proFEVT. Štiavnické noviny, roč. XXVII, č. 43/2016, s. 6

Elena Pivarčiová; Jaroslav Matej: Robohranie proFEVT: Popularizácia robotiky na FEVT. TUZVO časopis Technickej univerzity vo Zvolene, roč. XXIV, č. 4/2016, s. 45-46

Pavol Koleda: Pozvánka: Robohranie 2017 – zábava a súťaže s robotmi. Fandom.sk 2016. Dostupné on-line: http://www.fandom.sk/clanok/pozvanka-robohranie-2017-zabava-a-sutaze-s-robotmi

Pavol Koleda; Elena Pivarčiová: Motivácia pre študentov technických odborov. ATP Journal: priemyselná automatizácia a informatika, roč. XXIV, č. 1/2017, s. 50–51. ISSN 1335–2237

Elena Pivarčiová: Robohranie 2017: súťaž robotov. ZV-podujazia.com 2017. Dostupné on-line: https://zv-podujatia.com/2017/01/30/robohranie-2017-sutaz-robotov

Elena Pivarčiová: Robohranie: zábava a súťaže s robotmi za dobré vysvedčenie. ZV-podujazia.com 2017. Dostupné on-line: https://zv-podujatia.com/2017/02/02/robohranie-zabava-a-sutaze-s-robotmi-za-dobre-vysvedcenie/

Peter Koleda: RoboHranie 2017. Štiavnické noviny, roč. XXVIII, č. 4/2017, s. 5

Elena Pivarčiová: Reportáž: Robohranie 2017: súťaž robotov. Fandom.sk 2017. Dostupné on-line: https://www.fandom.sk/clanok/reportaz-robohranie-2017-sutaz-robotov

Elena Pivarčiová: Robohranie - zábava a súťaže s robotmi za dobré vysvedčenie. Fandom.sk 2017. Dostupné on-line: https://www.fandom.sk/clanok/robohranie-zabava-a-sutaze-s-robotmi-za-dobre-vysvedcenie

Elena Pivarčiová: Robohranie 2017: súťaž robotov. TUZVO časopis Technickej univerzity vo Zvolene, roč. XXV, č. 1/2017, s. 13

Veronika Ľuptáčiková; Emil Škultéty: Robotický deň v Trenčíne. TUZVO časopis Technickej univerzity vo Zvolene, roč. XXV, č. 1/2017, s. 14

Elena Pivarčiová: Robotika na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene. Zvolenské noviny III. roč., č. 5, 4.5.2017, s. 7, ISSN 1337–2408

Elena Pivarčiová: Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky získala priaznivcov robotov všetkých vekových kategórií. NášZvolen.sk. Dostupné on-line: https://naszvolen.sme.sk/c/20539671/fakulta-environmentalnej-a-vyrobnej-techniky-ziskala-priaznivcov-robotov-vsetkych-vekovych-kategorii.html#axzz4hse6dKPE

Elena Pivarčiová: „RoboHranie – proFEVT“ Inovácia vzdelávania v oblasti algoritmizácie a programovania a popularizácia RObotiky na FEVT TUZVO. TUZVO časopis Technickej univerzity vo Zvolene, roč. XXV, č. 2/2017, s. 38

Diplomové práce

Bc. Emil Škultéty: Bezpečnostné prvky vo výrobnej technike. Diplomová práca. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene, 2016. Vedúca práce: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.

Bc. Slavomír Grúbel: Snímanie teploty kokily infračerveným snímačom s následným blokovaním cyklu výroby odliatku. Diplomová práca. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene, 2016. Vedúci práce: Ing. Peter Koleda, PhD.

Bc. Peter Pocklan: Návrh triediaceho zariadenia s využitím optického senzora farby. Diplomová práca. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene, 2016. Vedúci práce: Ing. Peter Koleda, PhD.

Bc. Michal Maruniak: Časovo optimálne riadenie polohy pomocou asynchrónneho motora. Diplomová práca. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene, 2016. Vedúci práce: doc. Ing. Ľubomír Naščák, CSc.

Bc. Jozef Salay: Dynamické vlastnosti riadeného asynchrónneho motora s dynamickou záťažou. Diplomová práca. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene, 2016. Vedúci práce: doc. Ing. Ľubomír Naščák, CSc.

Bc. Marek Žuffa: Regulácia teploty dvojkapacitnej hydraulickej sústavy. Diplomová práca. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene, 2016. Vedúci práce: doc. Ing. Ľubomír Naščák, CSc.

Bc. Milan Marcinek: Návrh univerzálneho trojosého polohovacieho zariadenia. Diplomová práca. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene, 2017. Vedúci práce: Ing. Pavol Koleda, PhD.

Bakalárske práce

Nikita Leško: Návrh elektronického asistenčného systému pre parkovanie prívesu/návesu. Bakalárska práca. Študijný program: Ekotechnika (Bc.), Technická univerzita vo Zvolene, 2016. Vedúca práce: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.

Martin Karvaš: Meranie tepelného odporu hliníkových chladičov. Bakalárska práca. Študijný program: Výrobná technika a manažment výrobných procesov, Technická univerzita vo Zvolene, 2016. Vedúci práce: doc. Ing. Ľubomír Naščák, CSc.

Ivan Baniari: Meranie polohy experimentálneho modelu CNC obrábacieho stroja. Bakalárska práca. Študijný program: Výrobná technika a manažment výrobných procesov, Technická univerzita vo Zvolene, 2016. Vedúci práce: Ing. Romuald Mozdík

Marko Vigláš: Analýza snímačov a senzorov aplikovaných v environmentálnej technike. Bakalárska práca. Študijný program: Ekotechnika, Technická univerzita vo Zvolene, 2016. Vedúci práce: Ing. Romuald Mozdík

Marek Marko: Aplikácia mikroprocesorového riadenia na model robotického manipulátora. Bakalárska práca. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene, 2017. Vedúca práce: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.

Marek Belianský: Riadenie obrábacích CNC strojov s využitím systémov Fanuc a Sinumerik. Bakalárska práca. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene, 2016. Vedúci práce: Ing. Romuald Mozdík
Vytvorila doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. v rámci riešenia projektu KEGA 003TU Z-4/2016
Návrh šablóny: Ing. Stanislav Kotšmíd, PhD.
Počet prístupov od 1.12.2016: