VÝSKUMNÉ A VÝUČBOVÉ LABORATÓRIUM ROBOTIKYProjekt riešený s finančnou podporou Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry (KEGA)
Ministerstva Školstva SR č. KEGA 003TU Z-4/2016
logoMS

Charakteristika projektu

Projekt je zameraný na modernizáciu a skvalitnenie výučby vybudovaním výskumného a výučbového laboratória robotiky, zameraného na praktické overenie teórie na fyzických modeloch.
Cieľom je vytvorenie laboratória pre výskumné a pedagogické účely, vybavené programovateľnými robotmi LEGO Mindstorms Education EV3 a programovateľnými modelmi CNC.
Cieľom je aj popularizácia vedy a techniky v snahe zvýšiť záujem mladých o štúdium technických odborov na školách technického zamerania. Robotické súťaže, workshopy a prezentačné akcie by mali prilákať šikovných študentov, u ktorých je možné predpokladať záujem o štúdium na našej fakulte.
Výstupom projektu bude vybudované laboratórium robotiky, zavedený nový predmet, študijné materiály vo forme učebných textov, www stránky a výukové DVD, workshopy pre verejnosť a prezentácia najzaujímavejších robotov na rôznych akciách, publikovanie výsledkov v odborných časopisoch a na vedeckých konferenciách.

Doba riešenia projektu

1.1.2016 - 31.12.2018„Robohranie – proFEVT“ – Popularizácia RObotiky na FEVTProjekt riešený s finančnou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia: Rozvíjať technik(o)u
logoVW

Charakteristika projektu

„Robohraním“ chceme rozšíriť spoluprácu FEVT so základnými a strednými školami, umožniť mládeži aktívny a tvorivý prístup k robotickým systémom, vzbudiť záujem o technickú tvorbu, poukázať na význam algoritmického myslenia, naučiť princípy tímovej spolupráce a hľadať, navrhovať a realizovať vlastné riešenia.
Prostredníctvom týchto popularizačných akcií chceme zvýšiť záujem mladých ľudí o štúdium technických odborov na školách technického zamerania, chceme umožniť študentom širší kontakt so študentmi z iných škôl a tiež sprístupniť kontakt širšej verejnosti s robotikou.

Doba riešenia projektu

30.9.2016 - 31.3.2017
27.9.2017 - 31.12.2017 Dodatočná podpora projektu

Riešiteľský kolektív

Vedúca projektu
doc. Mgr Elena Pivarčiová, PhD. KRSAT FEVT KEGAVolkswagen
Zástupca vedúceho projektu
Prof. Ing. Štefan Barcík, CSc.KRSAT FEVT KEGA --
Členovia riešiteľského kolektívu
doc. Ing. Ľubomír Naščák, CSc. KRSAT FEVT KEGA --
doc. Ing. Ferdinand Bodnár, CSc. KMSD FEVT KEGA --
doc. Ing. Ľubomír Javorek, CSc. KRSAT FEVT KEGA --
Ing. Mária Hrčková, PhD. KRSAT FEVT KEGAVolkswagen
Ing. Pavol Koleda, PhD. KRSAT FEVT KEGAVolkswagen
Ing. Peter Koleda, PhD. KRSAT FEVT KEGAVolkswagen
Ing. Stanislav Kvočka, ArtD. KMSD FEVT KEGAVolkswagen
Mgr. Jaroslava Štefková, PhD.UCJ CUP TU KEGA --
Bývalí zamestnanci
Ing. Tibor Csongrády, CSc.dôchodca, bývalý zamestnanec KRSAT FEVT KEGAVolkswagen
Doktorandi
Ing. Romuald Mozdík KRSAT FEVT KEGAVolkswagen
Ing. Emil Škultéty KRSAT FEVT KEGAVolkswagen
Ing. Emal Qazizada KRSAT FEVT KEGA Volkswagen
Ing. Veronika Ľuptáčiková KVTMK FEVT -- Volkswagen
Ing. Ladislav Karrach KRSAT FEVT KEGA --
Študenti
bc. Nikita Leško študent FEVT KEGA --
bc. Michal Berák študent FEVT KEGA --
Michaela Ozsvaldová študentka FEVT -- Volkswagen
Michaela Omastová študentka FEVT -- Volkswagen
Monika Vargová študentka FEVT -- Volkswagen
Technický pracovník
Ing. Tatiana Sliacka KRSAT FEVT KEGAVolkswagen
Vytvorila doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. v rámci riešenia projektu KEGA 003TU Z-4/2016
Návrh šablóny: Ing. Stanislav Kotšmíd, PhD.
Počet prístupov od 1.12.2016: