Súťaž pre stredné školy RobohranieSS_2020.jpg

Súťaž pre stredné školy

Súťažné disciplíny

1. Zberač paliet

Súťažné tímy si na súťaž prinesú hotového naprogramovaného robota zo stavebnice Lego Mindstorms Education EV3/NXT.
Úlohou tímu je zostaviť a naprogramovať robota tak, aby samostatne, bez ovládania prešiel zo stanoveného štartovacieho priestoru čo najrýchlejšie po určenej dráhe vyznačenej čiernou čiarou na bielej podložke a súčasne počas jazdy po dráhe prepravil (previezol a netlačil po hracej ploche) paletu pripravenú na ľubovoľnom mieste dráhy do stanoveného cieľového priestoru – skladu na konci dráhy.
Na konštrukciu jedného robota je možné použiť diely len z jednej stavebnice podľa vlastného výberu:
EV3: 45544 základná súprava + 45560 doplnková súprava alebo
NXT: 9797 základná súprava + 9648 doplnková súprava + gyroskop.

Robot môže obsahovať iba konštrukčné a spojovacie prvky z uvedených súprav LEGO a 2x veľký motor, 1x stredný motor, 1x ultrazvukový senzor, 2x dotykový senzor, 1x senzor farby, 1x gyroskopický senzor.
Pri stavbe robota zohľadnite, aby robot nemohol poškodiť hraciu plochu.
Pôdorys robota môže byť maximálne 25 x 35 cm. Robot počas plnenia úlohy môže meniť rozmery a tvar.
Pri riešení úlohy je možné použiť akýkoľvek programovací jazyk.

Organizátor súťaže má právo overiť si autorstvo programu v robotovi formou otázok k jeho funkcionalite. Ak ani jeden člen tímu nebude vedieť odpovedať na otázky týkajúce sa funkcie programu, súťažný tím môže byť diskvalifikovaný. Účastníci na požiadanie musia umožniť organizátorom nahliadnuť do kódu programu za účelom overenia si, či zodpovedá pravidlám súťaže.

Súťažná plocha

Rozmer hracej plochy je 248 x 135 cm. Na hracej ploche je žltou farbou vyznačený priestor štartu a cieľa – skladu s rozmermi 25 x 40 cm. Hrúbka čiernej čiary je 2-5 cm. Dĺžka čiary je 9 m. Najužšia vzdialenosť čiernej čiary od okraja je 15,5 cm. Povrch plochy môže byť mierne zvlnený.
ciara.jpg
Ďakujeme reklamnej firme PromoDesign za sponzorský dar: tlač súťažnej dráhy
Dráha z ČVUT Praha bola použitá so súhlasom Ing. Martina Hlinovského, Ph.D.,
organizátora súťaže Robosoutěž

Paleta

Rozmery palety sú: 8 x 5,5 x 3,8 cm. Výška palety 3,8 cm je tvorená: 1 cm – drevené podložky a 2,8 cm – výška ukladacieho priestoru. Váha palety: 105 g.
Paleta je vyrobená úpravou zápalkovej krabičky.
paleta.jpg zapalkovaKrabicka.jpg

Priebeh jazdy robota

Člen tímu položí robota do priestoru štartu a na povel rozhodcu (Pripraviť sa – Pozor – Štart) spustí robota zatlačením tlačidla. Ďalej pokračuje robot samostatne. Ovládanie robota hlasom, cez bluetooth, alebo inými komunikačnými kanálmi nie je dovolené.
Robot počas jazdy po čiernej čiare musí detegovať paletu, ktorá bude umiestnená na čiernej čiare. Paletu musí zobrať a pokračovať v jazde do skladu. Ak mu paleta cestou spadne, môže si ju opätovne naložiť a pokračovať po čiernej čiare do skladu.
Stopuje sa čas prejazdu robota dráhou. Čas sa meria od okamihu odznenia povelu „Štart“. Stopovaný čas končí, keď celý robot aj s paletou prejde cieľovú čiaru (vstup do skladu).
Maximálny čas trvania jazdy sú 2 minúty.
Robot si nesmie skrátiť cestu. V prípade opustenia dráhy alebo ak paleta spadne a robot si ju už nenaloží, jazda robota končí a ako výsledok mu bude zapísaná dĺžka prejdenej dráhy s paletou. Dĺžka dráhy sa meria od miesta, kde robot si robot naložil paletu.
Ak robot paletu neprenesie ani na malej časti dráhy je diskvalifikovaný. Roboty, ktoré jazdu dokončia, vždy budú v poradí pred robotmi, ktoré majú zapísanú iba dĺžku dráhy.
Pri prvom náhodnom porušení pravidiel (napr. predčasný alebo oneskorený štart) môže byť povolené opakovanie jazdy. Súťažná jazda bude ukončená skôr, ak robot nebude schopný pokračovať v jazde bez pomoci. Rozhodca súťaže má v akejkoľvek spornej situácii výhradné právo rozhodnúť.

Bodovanie

Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách. V každom kole prebehne jedna jazda všetkých robotov. Pred druhým kolom súťaže sa zmení umiestnenie palety.
Po každom kole sa stanoví poradie súťažných tímov.
Roboty, ktoré prešli s paletami celú trasu a dopravili palety do cieľa (skladu), získajú poradie podľa dĺžky času jazdy (najrýchlejší bude mať poradie 1 atď.).
Za nimi sa umiestnia roboty, ktoré neprišli s paletou do cieľa, ale prešli aspoň určitú časť dráhy s paletou. Ich poradie bude stanovené na základe prejdenej dĺžky dráhy s paletou (najnižšie poradie získa robot s najdlhšou prekonanou trasou s paletou). Roboty pritom dostávajú trestné body.
Roboty, ktoré nebudú klasifikované, obsadia posledné miesto poradia, totožné s počtom súťažiacich tímov (napr. ak počet súťažiacich tímov bude 12, všetky neklasifikované roboty sa umiestnia v poradí na priečke 12). Roboty pritom dostávajú aj trestné body.
Na základe poradia v danom kole sa robotom pridelia body do celkového hodnotenia ako súčet dosiahnutého poradia a počtu trestných bodov v príslušnom kole.
Po dvoch kolách sa tímom sčítajú dosiahnuté body a stanoví sa celkové poradie. Vyhrá tím s najmenším počtom dosiahnutých bodov.

60 minút pred začiatkom súťaže si budú môcť súťažiaci testovať robota na súťažnej dráhe.
Medzi jednotlivými kolami bude 20 minútová prestávka, počas ktorej bude možné dobiť akumulátor (vymeniť baterky), príp. urobiť opravy/úpravy v konštrukcii robota alebo softwaru.

Počet súťažných tímov

Každý súťažný tím sa môže súťaže zúčastniť iba s jedným robotom. Z jednej školy sa do súťaže môžu prihlásiť maximálne 2 súťažné tímy.

2. Reklama

Vytvorte reklamný príspevok propagujúci Vášho robota a výrobok, prípadne aktivity sponzora našej akcie.
Zhotovte alebo vyberte zaujímavý text, nápadité obrázky, fotografie, video, animácie alebo zvukový podklad tak, aby ste zaujali. Vašej kreativite sa medze nekladú.
Pri hodnotení nás bude zaujímať originalita reklamy, či nás reklama zaujala, informovala, pobavila alebo prekvapila.
Táto súťažná disciplína je nepovinná.

Prihlásenie súťažných tímov

do 20.1.2020

Z jednej školy sa môžu do súťaže prihlásiť max. 2 súťažné tímy.

Prihlášky posielajte mailom na pivarciova@tuzvo.sk

V prihláške je potrebné uviesť:
  • Názov školy
  • Adresa školy
  • Meno robota (nepovinné)
  • Meno tímu (nepovinné)
  • Mená + vek členov tímu
  • Meno a kontakt na pedagogický dozor
  • Zapojenie do súťažnej disciplíny "Reklama": áno/nie

Bližšie informácie

doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.
Tel: 045 5206 477, 0903 140 405
e-mail: pivarciova@tuzvo.sk

Kde nás nájdete

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
Študentská ulica 26, Zvolen
Miestnosť: F123a
mapa
Vytvorila doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. v rámci riešenia projektu KEGA 003TU Z-4/2016
Návrh šablóny: Ing. Stanislav Kotšmíd, PhD.
Počet prístupov od 1.12.2016: